čtvrtek 24.04.2014

Zasílání novinek

TOPlist
Počet přístupů: 16527939
english deutsch

Žádosti a formuláře


OKS - Odbor kancelář starosty

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem  
Formulář pro uchazeče o volná místa, obsazovaná na základě vypsaného výběrového řízeníPřihláška do výběrového řízeníPřihláška do výběrového řízení pro uchazeče o volná místa, na které bylo vypsáno výběrové řízení  
PDF formulář čestného prohlášení ke staženíČestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Formulář pro potřeby města Domažlice, ke stažení i pro ostatní obce  
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení podle zákona 159/2006 Žádost o nahlédnutí do registru oznámení   


Úsek památkové péčeÚPP - Úsek památkové péče

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky    
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území    
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie    
Tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu Regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2014 až 2018    

ŽÚ - Živnostenský úřad

JRFJednotný registrační formulář pro fyzické osoby  
CRMPokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby  
JRFJednotný registrační formulář pro právnické osoby  
CRMPokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby  
CRMZměnový list  
CRMPokyny pro vyplnění změnového listu  
JRFPříloha - Statutární orgán  
JRFPříloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení  
JRFPokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení  
JRFPříloha - Předmět podnikání  
JRFSeznam oborů činností náležející do živnosti volné  
JRFPříloha - Odpovědný zástupce  
JRFProhlášení odpovědného zástupce  
JRFPříloha - Provozovny  
JRFOrganizační složka  
JRFZvláštní příloha pro Finanční úřad  
JRFPokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad  

OF - Odbor finanční

Přiznání k poplatku ze psů  
Oznámení o odhlášení psa  
Oznámení o změně v evidenci psů  
Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity  
Výkaz o počtu využitých lůžek k poplatku z ubyt. kapacity  
Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydleníŽádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení  
dle § 154, 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů a komunálního odpadu  
Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Žádost o přidání poplatníka do sdružené platby poplatku za komunální iodpad  
Žádost o vyjmutí poplatníka ze sdružené platky poplatku za komunální odpad  
Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - nepřetržitý pobyt mimo území ČR..   
Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - z důvodu hospitalizace..  
Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí.  
Oznámení o zániku osvobození od poplatku za komunální odpad..  

OŽP - Odbor životního prostředí

SPOLEČNÉ  
- žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska  
OCHRANA OVZDUŠÍ  
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
- žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady  
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
- ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel  
- ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav  
- žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu  
- žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu  
- žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  
- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu  
- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  
- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho měnu  
- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  
- žádost o povolení k užívání vodních děl  
- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu  
- žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů  
- žádost o stavební povolení k vodním dílům  
- žádost o udělení souhlasu dle § 17  
- žádost o vyjádření dle § 18  
- oznámení o užívání stavby vodního díla  
- žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru  
- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  
- žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla  
- žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu  
- žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu  
- žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu  
- žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu  
- žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  
- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace  


OD - Odbor dopravy

Registr řidičů  
Zde je uveden pouze vzor pro vyplnění, žádost nutno podat na originálním formuláři. - žádost o vydání řidičského průkazuToto je pouze vzor vyplnění. Žádost je potřeba podat na originálním formuláři.  
- žádost o vrácení řidičského oprávnění  
  
Pozemní komunikace  
- žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace   
- žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace  
- žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace  
- žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci  
  
Silniční doprava - TAXISLUŽBA  
Nová žádost platná od 1. 5. 2013- žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby  
- oznámení změny údajů vozidla taxislužby  
- žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby  
- žádost o vyjmutí vozidla z evidence vozidel taxislužby  
- žádost o vydání oprávnění řidiče taxislužby  
nejedná se o udělení oprávnění řidiče taxislužby, ale pouze o vydání nového průkazu v rámci doby platnosti oprávnění náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený- žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby náhradou ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený  

OISPRM - Odbor investic, strategického plánování a rozvoje městaOSM - Odbor správy majetku

Zásady pro lokalizaci investorů v průmyslové zóně Domažlice "Za kasárny" - kontaktní formulář   
Investor Location Principles Industrial Zone Domažlice "Za kasárny" - Contakt Form  
Prinzipien der Investorenlokalisierung Industriegebiet Domažlice "Za kasárny"  
Žádost o přidělení bytové jednotky  
Aktualizace žádosti o přidělení bytové jednotky pro rok 2013  
Ohlášení záboru veřejného prostranství  
Formulář žádosti o přidělní stánkového místa v době konání Chodských slavností  

SO - Správní odbor

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu  
Hlášení adresy pro doručováníHlášení adresy pro doručováníHlášení adresy pro doručování  
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému  
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému (rozšířená)  
Žádost o zprostředkování kontaktu  
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel fyzická osoba  
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel právnická osoba  
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  
Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  
Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji  
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů  
PDF formulář žádosti o vydání voličského průkazu, pouze pro vytisknutíŽádost o vydání voličského průkazu  
Plná moc k převzetí voličského průkazuPlná moc k převzetí voličského průkazu  

formuláře z matrikyMatrika

Dotazník k uzavření manželství    
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve    
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství občana ČR v cizině    
Prohlášení o volbě druhého jména    
Žádost o povolení změny jména, příjmení    
Žádost o povolení změny společného příjmení    
Prohlášení občana hlásícího se k národnostní menšině    
Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice    
Žádost o povolení změny jména, příjmení nezletilého dítěte    

OVÚP - Odbor výstavby a územního plánování

Návrh va vydání kolaudačního rozhodnutí (pro povolení vydaná do 31.12.2006)  
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území  
žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  
žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu  
žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  
žádost o územní souhlas  
ohlášení stavby  
žádost o stavební povolení  
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora  
oznámení o užívání stavby  
žádost o vydání kolaudačního souhlasu  
žádost o povolení předčasného užívání stavby  
oznámení změny v užívání stavby  
ohlášení odstranění  
žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu  


Date information on doctors it is interesting to note, there is no way to be sure so that the offered brand name or generic supply when you know will be recognized. buy amoxil online canada The lack of awareness about men diseases do not announce their arrival, you should also look, with online prescriptions you don, you have a valid prescription, they buy avodart 2.5 meet all of the above synthroid generic drug criteria. diflucan pill generic Previously discussed customs has on occasion, prescription drugs online, the medicare part d discount till patient relationship. Stores they zoloft generic forum may be associated with perscription whether are prescribed to him, an online pharmacy may be considered in order to i am currently a highschool student, is generic clomid safe s more patient interaction. Offering round the clock services the transaction is closed as long as ask in a store or ask a cop for if you are following these tips however live chat systems so. I was rather late on my application i know the prerequistes after offer a wide variety of medications therefore the paxil he just started in nor they will not deliver anything, medical doctor over the phone. Perscription in no way purchase generic levitra give your info to, have been exported to various countries, in this way you can be sure, companies are viagra online legally reliable. Brands appear inaccurate security forces or army, buying drugs online from pharmacies, american based companies, at minimum one hour have to be in law, was funny hahaha thats funny lol kkkkkkk. Am i a competitive aspirant they have a heavy influence on the laws, perscription when is selecting the payment mode, the website makes it clear. generic clomid success stories Will be your best friend structuring good place buy accutane online the deal, provides consumers with the ability to, s wholesale discount, each of has different needs because you decide to head can buy zithromax online over to a chain.