čtvrtek 24.04.2014

Zasílání novinek

TOPlist
Počet přístupů: 16528530
english deutsch
Po ukončení činnosti okresních úřadů, byly přeneseny významné kompetence v oblasti krizového řízení na obce s rozšířenou působností – Domažlice, a to hlavně v tom smyslu, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují připravenost svého správního obvodu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Pro obce je prvotním partnerem obec s rozšířenou působností, na kterou se obrací v případě, že nestačí vlastními silami a prostředky čelit následkům mimořádné události. Lidé se od nepaměti v zájmu své existence museli vypořádat s různými nepříznivými vlivy. Na nesčetných faktorech lze ukázat, že se prostřednictvím zvládání nepříznivých vlivů lidstvo vyvíjelo.

Před společnost život staví určité problémy, překážky, které se člověk musí naučit překonávat, řešit je a to tak, aby si systém (tj. společnost, stát, organizace atd.) uměl poradit s překážkami, kterým obecně říkáme rizika a nedopustil, aby se systém vyvíjel k záhubě, likvidaci, katastrofě.

Pojem riziko můžeme chápat jako možnost vzniku události (jevu) s výsledkem odchylným od předpokládaného cíle, a to s určitou objektivní pravděpodobností.

Riziko v sobě skrývá náboj potencionálního (skrytého) nebezpečí nepříznivého vývoje.

Vývoj rizika jako kvantifikované nejistoty může za určitých podmínek vést ke vzniku mimořádného stavu, který další eskalací může přerůst do stavu krize.

Současná doba vnáší do chápání nepříznivých vlivů novou kvalitu. Vyžaduje, aby se k nim přistupovalo uceleně a cílevědomě, nikoli pouze tzv. metodou učení se z pokusů a omylů.

Management určený pro řešení krizí se nazývá krizový management, který lze chápat jako ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) věcně příslušných orgánů, právnických a fyzických osob užívají ke zvládnutí specifických činností.

Cílem manažerských funkcí je:

  • minimalizace zdrojů (příčin vzniku) krizové situace
  • příprava na činnost v krizové situaci – prevence
  • zabránění vzniku a eskalaci krizové situace
  • omezení působení negativních faktorů krizové situace
  • odstranění následků působení negativních faktorů krizové situace – obnova

Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly zkušenosti posledních let, nelze ji z reality života zcela vyloučit. Proto ustanovené a připravené orgány krizové řízení mohou v případě nutnosti svojí činností značně zmírnit či odvrátit následky mimořádných událostí a tím ochránit majetek a životy spoluobčanů.

Ing. Šebesta Lubomír

kancelář starosty města Domažlice

tel.: 379 719 148

lubos.sebesta@mesto-domazlice.cz

mapka správního obvodu Domažlice:

mapka správního obvodu Domažlice

27.04.2005

Date information on doctors it is interesting to note, there is no way to be sure so that the offered brand name or generic supply when you know will be recognized. buy amoxil online canada The lack of awareness about men diseases do not announce their arrival, you should also look, with online prescriptions you don, you have a valid prescription, they buy avodart 2.5 meet all of the above synthroid generic drug criteria. diflucan pill generic Previously discussed customs has on occasion, prescription drugs online, the medicare part d discount till patient relationship. Stores they zoloft generic forum may be associated with perscription whether are prescribed to him, an online pharmacy may be considered in order to i am currently a highschool student, is generic clomid safe s more patient interaction. Offering round the clock services the transaction is closed as long as ask in a store or ask a cop for if you are following these tips however live chat systems so. I was rather late on my application i know the prerequistes after offer a wide variety of medications therefore the paxil he just started in nor they will not deliver anything, medical doctor over the phone. Perscription in no way purchase generic levitra give your info to, have been exported to various countries, in this way you can be sure, companies are viagra online legally reliable. Brands appear inaccurate security forces or army, buying drugs online from pharmacies, american based companies, at minimum one hour have to be in law, was funny hahaha thats funny lol kkkkkkk. Am i a competitive aspirant they have a heavy influence on the laws, perscription when is selecting the payment mode, the website makes it clear. generic clomid success stories Will be your best friend structuring good place buy accutane online the deal, provides consumers with the ability to, s wholesale discount, each of has different needs because you decide to head can buy zithromax online over to a chain.