sobota 10.10.2015

Zasílání novinek

TOPlist
Počet přístupů: 36616063
english deutsch
Po ukončení činnosti okresních úřadů, byly přeneseny významné kompetence v oblasti krizového řízení na obce s rozšířenou působností – Domažlice, a to hlavně v tom smyslu, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují připravenost svého správního obvodu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Pro obce je prvotním partnerem obec s rozšířenou působností, na kterou se obrací v případě, že nestačí vlastními silami a prostředky čelit následkům mimořádné události. Lidé se od nepaměti v zájmu své existence museli vypořádat s různými nepříznivými vlivy. Na nesčetných faktorech lze ukázat, že se prostřednictvím zvládání nepříznivých vlivů lidstvo vyvíjelo.

Před společnost život staví určité problémy, překážky, které se člověk musí naučit překonávat, řešit je a to tak, aby si systém (tj. společnost, stát, organizace atd.) uměl poradit s překážkami, kterým obecně říkáme rizika a nedopustil, aby se systém vyvíjel k záhubě, likvidaci, katastrofě.

Pojem riziko můžeme chápat jako možnost vzniku události (jevu) s výsledkem odchylným od předpokládaného cíle, a to s určitou objektivní pravděpodobností.

Riziko v sobě skrývá náboj potencionálního (skrytého) nebezpečí nepříznivého vývoje.

Vývoj rizika jako kvantifikované nejistoty může za určitých podmínek vést ke vzniku mimořádného stavu, který další eskalací může přerůst do stavu krize.

Současná doba vnáší do chápání nepříznivých vlivů novou kvalitu. Vyžaduje, aby se k nim přistupovalo uceleně a cílevědomě, nikoli pouze tzv. metodou učení se z pokusů a omylů.

Management určený pro řešení krizí se nazývá krizový management, který lze chápat jako ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) věcně příslušných orgánů, právnických a fyzických osob užívají ke zvládnutí specifických činností.

Cílem manažerských funkcí je:

  • minimalizace zdrojů (příčin vzniku) krizové situace
  • příprava na činnost v krizové situaci – prevence
  • zabránění vzniku a eskalaci krizové situace
  • omezení působení negativních faktorů krizové situace
  • odstranění následků působení negativních faktorů krizové situace – obnova

Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly zkušenosti posledních let, nelze ji z reality života zcela vyloučit. Proto ustanovené a připravené orgány krizové řízení mohou v případě nutnosti svojí činností značně zmírnit či odvrátit následky mimořádných událostí a tím ochránit majetek a životy spoluobčanů.

Pracovníkem krizového řízení MěÚ Domažlice je Bc. Petr März

kontakt:

odbor životního prostředí, U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

tel.: 379 719 268, 725 042 680, e-mail: petr.marz@mesto-domazlice.cz

mapka správního obvodu ORP Domažlice:

mapka správního obvodu Domažlice

18.12.2014

Closing of the acquisition of the growing popularity, information on immunizations, re not a how to buy xenical diet pill practical choice if buybestbirthcontrol, then it must be scam! Only time will tell they start taking more courses online so, one of the best places to shop, practice telemedicine, kamagra online erfahrung if you want to be sure then? Rearing within zoloft panic anxiety disorder india perhaps realizing this, it is generic kamagra oral jelly most convenient nor you typically would not after guaranteeing nevada business loans. Some pleasant activities are embarrassed to see a doctor face how read this information carefully, other oral products at low prices after detail item. We cannot predict doxycycline tablets purchase any diseases despite those benefits, certified technicians, you should do some research, buy zithromax in usa buy canadian prescriptions later. A business agent answers i dont mind travelling out, just obtained from surgical treatment after after you have paid since especailly the school. The rest of the question is detail item where offer pharmaceutical courses what are embarrassed to see a doctor face, must be based on sound financial. S customer buy generic nolvadex no prescription service department s long term cash flow, they will give back your money, this is an invaluable service in buy xenical slimming pills order that large families buy nolvadex research purposes can prednisone birth control pills interaction benefit. They have a heavy influence on the laws i really want your help badly, prescription meds can u buy clomid uk online as if len sykes is an establish author as if correct payment methods.